Zonnedak Onnen

Dorpsweg 5

Aanmelden reservelijst

Bekijk de energieopwekking

Duurzaam Onnen

Bovenaanzicht schuren Dorpsweg 5 te Onnen
Bouwbedrijf Knol en Pensionstal Onneresch

Aantal zonnepanelen

Renovatie van 2 schuren, waarna ca. 252 zonnepanelen geïnstalleerd worden met opbrengst van 410 Wattpiek per stuk.

Jaarproductie in kwh

Voor ca. 30 huishoudens: 3.000 kWh stroom. Investering € 92.250. Verwachte productieduur van energie is 15 à 16 jaar. Eenmalige kosten € 250. Rendement op investering circa 4%.

Opwek Coöperatie Duurzaam Onnen

Een collectief zonnedak in Onnen

Aan de Dorpsweg 5 (9755 PA) te Onnen gaat Opwek Coöperatie Duurzaam Onnen een zonnedak realiseren met in totaal ca. 252 zonnepanelen. Omwonenden uit Onnen en omliggende dorpen kunnen meedoen in dit project en zo mee profiteren van de inkomsten van het zonnedak. Daarnaast wordt er zo een bijdrage geleverd aan een duurzame leefomgeving.

|
De coöperatie heeft als wens meerdere projecten te realiseren. Op dit moment is de coöperatie bezig haar eerste SCE-zonnedak te realiseren. De coöperatie is gericht op de verduurzaming van de leefomgeving.

De coöperatie is in 2022 opgericht en wordt bestuurd door vrijwilligers. Het voornaamste doel van de coöperatie is om de regio duurzamer maken. De coöperatie doet dat door duurzame energie lokaal op te wekken. Het bestuur van de coöperatie bestaat uit: de heer H.M. Westra (Voorzitter), mevrouw K.M.A. Sierts (Secretaris), de heer R.P. Zuidema (Penningmeester) en de heer M. Visser (Algemeen bestuurslid).

Duurzaam Onnen

Duurzaam Onnen

Eerste zonnepaneel is gelegd voor Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst

Zonparticipatie voor zonnedak Duurzaam Onnen

Deelname met zonparticipaties

De aanschaf van zonparticipaties

De coöperatie gaat in Onnen in totaal ca. 252 zonnepanelen plaatsen en geeft 346 zonparticipaties uit.

Investering
Geïnteresseerden kunnen én of meerdere participaties aanschaffen. Bewoners kunnen meedoen vanaf 1 participatie van €250,-. Het maximale aantal participaties per deelnemer is 40. Dit betekent dat u per project voor maximaal €10.000,- kunt deelnemen. De inleg wordt annuïtair afgelost. Over de eenmalige inleg is geen btw verschuldigd. De deelnemers aan dit project ontvangen een rentevergoeding over het door hen ingelegde bedrag.

Aflossing
De aflossing van deze financiering bij de deelnemers gebeurt annuïtair. Dit betekent dat de deelnemers over een periode van 15 jaar jaarlijks van de energiecoöperatie een vast bedrag aan rente en aflossing ontvangen. Voor dit project is dit per participatie €22,49 per jaar. Deelnemers krijgen dus ieder jaar een deel van hun inleg terugbetaald.

De locatie van Zonnedak Onnen

Duurzaam Onnen

De beoogde daken op de schuren van Peter Knol Bouwbedrijf

De locatie

De locatie waar de zonnepanelen geplaatst worden door de coöperatie, is beschikbaar gesteld door: Bouwbedrijf Knol → Zonnedak Onnen 1 – Dorpsweg 5, 9755 PA, Onnen.
 • Peter Knol Bouwbedrijf BV
 • Pensionstal de Onneresch
 • Renovatie van daken schuren
 • Geschikt gemaakt voor installatie zonnepanelen

Uitgangspunten

Uitgangspunten voor de realisatie van het zonnedak zijn de volgende punten.

 • Project Samen ZONder Asbest (asbestsanering en verduurzaming)
 • Alternatief voor zonneparken op maaiveld in kwetsbaar landschap
 • Dakeigenaar Dorpsweg 5 akkoord voor pachtovereenkomst
 • Dakvalidatie in najaar 2021 uitgevoerd
 • SCE subsidie verleend door RVO
Duurzaam Onnen

Postcodegebieden die kunnen deelnemen

Postcodegebied

Uitsluitend bewoners in onderstaande postcodegebied met een kleinverbruik aansluiting van maximaal 3x80A mogen deelnemen aan dit project.

Het verzorgingsgebied omvat in eerste instantie Onnen (9755), maar ook Haren (9751, 9752, 9753 ), Groningen-Zuid (9722, 9723) en Glimmen (9756).

Zie voor het gehele gebied de postcodekaart op de volgende pagina. Daarnaast kunnen ook verenigingen, bedrijven en instellingen die in het vastgestelde postcodegebied gevestigd zijn meedoen.

 • Leden van coöperaties
 • Btw-ondernemers
 • Vereniging van Eigenaren
 • Rechtspersonen
 • Verenigingen
 • Stichting
 • BV’s
Alternatief voor zonneparken op maaiveld in kwetsbaar landschap
Zonnedak Onnen, Dorpsweg 5, in cijfers

4% rente

Op inleg € 250

11 jaar

Terugverdientijd

30 gezinnen

Stroom voor

87.000 kWh

Jaarlijkse productie

252 panelen

Te plaatsen

15 à 16 jaar

Looptijd

Participaties

Bewoners die geïnteresseerd zijn in het project kunnen zich melden via onderstaand formulier. Na vrijval van één of meerdere participaties wordt de financieringsovereenkomst met het participatiereglement en het informatiedocument gestuurd ter ondertekening.

U kunt meedoen met minimaal 1 zonparticipatie van € 250 en maximaal met 40 zonparticipaties voor maximaal € 10.000.

De inschrijving is gesloten. Het maximale aantal zonparticipties zijn uitgegeven en de werkzaamheden voor de montage van de zonnepanelen zijn opgestart. U kunt zich wel opgeven voor de wachtlijst. Vragen? Lees hieronder de meest gestelde vragen.

Postcodeverdeling van de deelnemers

%

380 Zonparticipaties gereserveerd van 346

 • 9722 – Groningen-Zuid 5% 5%
 • 9723 – Groningen-Zuid 5% 5%
 • 9751 – Haren 33% 33%
 • 9752 – Haren 2% 2%
 • 9753 – Haren 1% 1%
 • 9755 – Onnen 47% 47%
 • 9756 – Glimmen 6% 6%

Aanmelden voor wachtlijst

De inschrijving is gesloten. We hebben voldoende deelnemers voor de realisatie van het project. Echter bij verhuizing of overlijden van deelnemers kunnen participaties vrijkomen. Heeft u toch interesse en woont u in één van de deelnemende postcodegebieden? Dan kunt u zich hieronder op de wachtlijst plaatsen.

Aanmelden wachtlijst

Aanhef

Overige informatie

leeg
leeg
Verkoop van de opgewekte stroom
De coöperatie verkoopt de stroom die met de zonnepaneleninstallaties wordt opgewekt aan een energiebedrijf. Met deze opbrengsten betaalt de coöperatie onder andere de beheer- en onderhoudskosten van de installatie.

Na betaling van de beheer- en onderhoudskosten blijft er winst over binnen de coöperatie. Met de winst die de coöperatie maakt met de verschillende zonnedaken worden initiatieven en projecten in Onnen en de omliggende omgeving financieel ondersteund. Als lid van de coöperatie kun je hiervoor een verzoek indienen via de website www.duurzaamonnen.nl. Op de ALV van de coöperatie wordt door de leden besloten of het initiatief een financiële bijdrage ontvangt en hoe hoog dit bedrag is.

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking
De energiecoöperatie heeft voor dit project een exploitatiesubsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) is een regeling voor de verstrekking van subsidie voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van hernieuwbare elektriciteit. De aanvraag is toegewezen en daarmee ontvangt de coöperatie gedurende 15 jaar een vast subsidiebedrag per kWh van de overheid. Subsidie die niet in de eerste 15 jaar benut kan worden in verband met een lagere stroomopbrengst kan in het 16de jaar worden benut. Deelnemers aan het project ontvangen op hun beurt voor hun financiële participatie aan het project een rentevergoeding van de energie coöperatie. Met deze regeling wil de overheid het opwekken van lokale en duurzame elektriciteit stimuleren.
Uitbetaling van de vergoeding

De coöperatie ontvangt iedere maand een voorschotbedrag aan subsidie van het RVO. Vervolgens na ieder opwekjaar krijgen de deelnemer aan het project de rentevergoeding overgemaakt op zijn of haar bankrekening van de coöperatie. Dit gebeurd pas na ieder opwekjaar omdat de energie coöperatie ook pas na ieder volledig opwekjaar een eindafrekening ontvangt van het RVO. Na ieder volledig opwekjaar weet de coöperatie precies hoeveel subsidie er is ontvangen en dan kan de vergoeding aan de deelnemers worden overgemaakt. De hoogte van de vergoeding voor de deelnemers is niet afhankelijk van deze eindafrekening van het RVO. Enkel het moment van uitbetalen van de jaarlijkse vergoeding.

Meest gestelde vragen

leeg
leeg
Hoe krijg ik de elektriciteit van het zonnedak in mijn huis?
De elektriciteit van het zonnedak wordt aan het openbare elektriciteitsnetwerk geleverd. Er is dus geen relatie met de fysieke levering aan uw eigen huis.
Wat gebeurt er met de opgewekte stroom van het zonnedak en waar worden de bijbehorende financiële opbrengsten voor gebruikt?
De stroom wordt geleverd aan een energieleverancier die het vervolgens aan de eindafnemers (veelal huishoudens) levert. Met de financiële opbrengsten worden de exploitatiekosten van het zonnedak betaald (zoals onderhoud en verzekering).
Moet er technisch iets in mijn huis aangepast worden? Heb ik een slimme meter nodig?

Nee, dat is niet het geval.

Moet ik van energieleverancier wisselen?

Nee, dat is niet nodig.

Kan ik het deelnemen aan dit zonnedakproject combineren met eigen panelen?

Ja, dat is mogelijk.

Wat gebeurt er als ik verhuis?

Bij een verhuizing kunt u de participaties behouden. Zie ook het participatiereglement.

 

Welke risico's zijn er voor de deelnemers?

De panelen kunnen minder elektriciteit leveren door minder zon, technische knelpunten, schade en diefstal. De coöperatie zal zich tegen schade en diefstal  verzekeren.

Wat gebeurt en na 16 jaar?

Dan wordt het zonnedak eigendom van de dakeigenaar.

Wat gebeurt en met de zonnepanelen als het project zonnedak na 16 jaar stopt?

Na afloop van de projectduur van 16 jaar gaat de zonnepaneleninstallatie over naar de dak/locatie eigenaar. Deze kan de zonnepanelen daarna nog gebruiken tot deze technisch niet meer werken of aan vervanging toe zijn. Mochten de zonnepanelen vervangen worden door de locatie eigenaar dan worden de oude zonnepanelen gerecycled.

Is de Waardevermeerderingsregeling van de Nationaal Coördinator Groningen toepasbaar?

Ja. We maken dan een offerte die u kunt tekenen om de investering te kunnen declareren. Ook kunt u de deelnameovereenkomst en de factuur afwachten. Zie voor meer informatie: www.snn.nl/particulier/subsidie-waardevermeerdering

 

Moet ik de deelname opgeven aan de Belastingdienst?
Ja, U moet de eenmalige investering opgeven in box 3 (vermogen). Dat is vergelijkbaar met de situatie dat het geld op een bankrekening zou staan. De coöperatie dient jaarlijks een overzicht te verstrekken aan de participanten van de waarde van de participaties. In principe wordt de waarde lineair afgeschreven in 15 jaar. Dit betekent dat de waarde van de certificaten jaarlijks afneemt en dus de participant een lagere waarde kan opgeven in box 3. Tenzij het resultaat van de coöperatie veel lager of hoger is dan begroot. Vraag dit altijd voor uw specifieke situatie na bij uw boekhouder / accountant.

 

Moet ik BTW betalen over de aanschaf van de zonnepanelen?

Nee.

Maakt het zonnedak gebruik van SDE (Subsidie Duurzame Energie)?
Nee dat is niet het.
Wat gebeurt er bij overlijden?
De participaties worden onderdeel van de erfenis. Zie ook het participatiereglement.
Waar worden de zonnepanelen, omvormers e.d. gemaakt?
Waarschijnlijk wordt het grootste deel in Zuidoost Azië geproduceerd. Er zijn niet veel alternatieven die voor een vergelijkbare prijs kunnen produceren.
Betalen de participanten mee aan de asbestsanering van het dak?

Nee dat is niet het geval. Deze  kosten zijn voor de dakeigenaar, die hiervoor overigens een subsidie heeft aangevraagd bij de provincie Groningen.

Krijgt de dakeigenaar een vergoeding?
Ja, er is een vergoeding overeengekomen met de dakeigenaar.
Kan de opwekte elektriciteit geleverd worden aan het openbare elektriciteitsnetwerk?
Ja, daarvoor hebben we een contract met Enexis, die hiervoor wel eind van het jaar het net zal gaan verzwaren door de aanleg van een nieuwe kabel.
Leidt het zonnedak er toe dat in de buurt zonnepanelen uitvallen op zonnige daken?
Nee, dat is niet het geval. De aanleg van een nieuwe kabel zal het energienet voor omwonenden niet verder belast worden.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

ECoop

Nieuws over dit initiatief

Duurzaam Onnen: bijeenkomst 27 maart Tiehof, Onnen

Duurzaam Onnen: bijeenkomst 27 maart Tiehof, Onnen

In 2023 is het `Zonnedak Onnen gerealiseerd. Dat was ook het startschot van Duurzaam Onnen. Inmiddels hebben een aantal Onnenaren zich gemeld om het bestuur te versterken en daar zijn we heel blij mee: het lokale karakter wordt daarmee versterkt. Op 27 maart om 20.30 zal het nieuwe bestuur van Duurzaam Onnen zich presenteren in dorpshuis Tiehof, Bakkerstraat 4 in Onnen.

Lees meer
Planning werkzaamheden Zonnedak Onnen

Planning werkzaamheden Zonnedak Onnen

Inmiddels heeft de Opwek Coöperatie Duurzaam Onnen niet stil gezeten. In overleg met de locatie-eigenaren en onze adviseur ECoop is door aannemer FDB Techniek een definitief plan gemaakt voor in totaal 252 panelen op een tweetal daken.

Lees meer
Zonnedak Onnen

Zonnedak Onnen

Het eerste dak van dit nieuwe project is bekend: het betreft de Dorpsweg 5 in Onnen. Dit dak bevat asbest dat moet worden verwijderd. Op het nieuwe dak zullen 260 zonnepanelen komen.

Lees meer

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wordt lid

Wordt lid

Over ons

Stuur ons je vraag